Lu scarparu e li diavuli
Street View (se presente)
Street View è disponibile solo con Google Maps.
Descrizione

Lu scarparu e li diavuli

Progetto: Atlante del Patrimonio Culturale Immateriale di Sicilia

Scheda inizializzata ai fini della catalogazione iniziale. 

In fase di analisi per una prima stesura che avverrà prossimamente

DA

FIABE NOVELLE E RACCONTI POPOLARI SICILIANI VOL. II Di Giuseppe Pitrè. In Biblioteca delle tradizioni popolari  Siciliane vol V.

LXIV – Lu scarparu e li diavuli

Cc’era un scarparu pòghiru e affamigliatu, e nu putia
campari e mantiniri la famiglia, e si nni ij’ ‘ntra un paisi
pri vuscàrisi lu pani; comu arriva nni stu paisi, accumencia a firriari, e nu potti vuscari un sòlitu227; lu chiama un burgisi, e cci dici: — «Sù mastru, mi vuliti mittiri
un paru di pietti?»228 Trasi, cci mitti li pietti e si avia fattu notti; cci dici lu scarparu: — «Mi vuogliu addugàri
‘na casa ccà pri stàricci.» Cci dissi lu burgisi: — «Cc’è
‘na bella casa, ca è abbannunata, ma cci abbìtanu li diavuli.» Rispunni lu scarparu: — «’Nca ia nu mi scantu di
sti diavuli.» Cci dissi lu burgisi: — «Pri stasira ristati
ccà, dumani cci jammu pi la casa.» La sira lu mastru si
mancia la minestra beddu pulitu; la matina cci detti dicissetti sòliti e jèru pri addugari la casa pri lu mastru. La
patruna di la casa cci dissi: — «Pigliativìla arrigalata, e
apriti l’uocchi ca cci sunnu li diavuli.» Lu mastru era
jimmirùtu, chi avia lu jimmu quantu un cangieddu229; la
sira si nni ij’ nni dda casa, si ‘mbristà’ un tavulinièddu
pri fari lu bancarieddu230; lu jornu avia pricuratu ‘na cof-

fa china di scarpi pri cunzaturi231, la sira si chiuì’ la porta
e si misi a cunzari scarpi, a fiscari232 e a cantari; arrivata
la menzannotti, senti ‘na vuci di lu tiettu di la casa e
dici: — «Oh ca caju!» Rispunni lu mastru: — «E cadi,
ca cu mia siemmu du’233.» Cadi un pupu e si assetta a un
pedi di lu bancarieddu; ddoppu tantìcchia, senti ‘n’antra
vuci: — «Oh ca caju!» — «E cadi, ca siemmu tri.» Cadi
lu pupu, e s’assetta nni l’antru pedi di lu bancarieddu.
Senti ‘n’antra vuci: — «Oh ca caju!» — «E cadi, ca
siemmu cincu.» Senti ‘n’antra vuci: — «Oh ca caju!» —
«Cadi, ca siemmu cincu. » Quannu cadieru tutti quattru,
si mintìnu a ballari miezzu la casa e mintìnu234 a cantari
e a diri: — «Luni, Marti, Mièrcuri, Juòvidi, Vènniri, e
Sabatu!» Iddu sintiennu chistu, cuntintuni si minti a ballari miezzu, e a diri midèmma comu ad iddi. Chiddi,
‘ncantisimati, quannu vìttiru ca nun si scantava lu mastru cci levano lu jimmu e l’appiènninu a lu muru, e
avanti chi fu jornu spirièru. La matina cent’anni cci paría
a li vicini chi agghiurnava pri vidiri si lu mastru era
vivu; quannu lu mastru la matina aprì’, e davanti la porta
truvà’ la vanedda china di genti, e iddu lu vìttinu bellu
tisu senza jimmu cci spijàvanu: — «Comu siti, sù ma-

stru?» — «Sugnu tantu finu.» — «E lu jimmu chi nni
facìstivu?» Cci rispunni: — «Lu jimmu stanotti mi passà’;» e tutti ristaru alluccuti.
Cc’era ‘na vecchia ch’avia lu jimmu cchiù granni di
chiddu di lu mastru, e cci dissi: — «Mi cci vuliti fari
stari stanotti, ca mi levanu stu jimmu?» Cci dici iddu:
— «Gnursì.» La sira trasi la vecchia cu lu mastru e iddu
cci dici: — «Sidìti, e quannu càlanu quattru pupi, vu’ âti
a ballari comu ad iddi, e âti a diri comu dicinu iddi.» A
mezzannotti, a lu solitu: — «Ah ca caju!» e cadieru tutti
quattru, unu appressu a l’antru; e subitu si mìsinu a ballari tutti e a diri Luni, Marti, Mièrcuri, Juòvidi, Vènniri
e Sabatu! e abballavanu tutti; ma la vecchia lu cuntu lu
facia lientu lientu235, e li pupi chi vittiru ca nun avia
armu di cantari liestu comu ad iddi, pigliaru lu jimmu di
lu mastru scarparu e lu misiru di davanti a la vecchia.
Accussì idda nn’appi du’, unu davanti e unu darrièri.
Quannu vìdinu li vicini nèsciri la vecchia cu du’ jimmi,
unu davanti e unu darrieri, tutti si misiru a ridiri; pùa
vinni la terza notti e affaccianu li quattru pupi e portanu
un tabùtu e du’ cannili di cira; piglianu lu mastru, lu
mìntinu nni lu tabùtu, cci mìntinu la cannila ‘n mani, e
cci dicinu: — «Ora fìncitu muortu236.» Si lu carricanu e
si lu portanu, e trasinu ‘ntra un bucu, e cc’era ‘na bella
grutta: quannu arrivaru nni la grutta, li pupi ficiru finta

ca si sciarriavanu, e stramazzanu lu tabùtu ‘n terra e lu
lassanu, e si nni vannu; iddu nesci di lu tabùtu; guagliardu guagliardu, nesci fora, e accumincia a curriri; si tocca la testa e vidi ca nun avia birritta. — «Ah, la birritta
persi!» Aggìra pri jiri a circari la birritta; cci avia ristatu
un pizzuddu di cannila; l’adduma e trasi nni la grutta, e
trova la birritta, e vidi quantità d’oru e argentu, e tutta
sorti di munita; si inghi la birritta, li sacchetti, la pitturina237, e dissi: — «Ah! dunca chissu fu ca ristà’ la birritta,
ca si livò lu ‘ncantisimu!….» E si nni va a la casa, va nni
lu patruni di li casi, ca eranu un bellu palazzu abbannunatu pri causa di lu ‘ncantu, e cci dici: — «Mi vuliti vìnniri sti casi?» Si misiru a prezzu, e cci li paga ducent’unzi, ca jìanu dumila unzi: li mubiglia di tuttu puntu; si nni
va a piglia li dinari di lu ‘ncantu, e campau riccu e cuntenti, e nui ‘un aviemmu nenti.
Casteltermini238
.

 

226 Vedi per la spiegazione di alcune parole la novella XVI.
227 Sòlitu per soldu, soldo. Si ricordi la voce solidus, come antica moneta.
228 Sor maestro, mi volete voi mettere un paio di mezze suole alle scarpe?
229 Cangieddu, in vari paesi della provincia di Trapani anche cancedda,
specie di grande cesta da trasportare oggetti, cestone

230 Si ‘mbristà’ ecc. si fè dare ad imprestito un piccolo tavolo per farsene il
deschetto (da calzolaio).
231 Pi cunzaturi, (da servirsene) per acconciature, per rattoppature, cuciture
ecc.
232 Fiscari, fischiare; in Palermo friscari.
233 E cadi che con me siamo due (facciamo due).
234 Si mintinu ecc., si misero a ballare in mezzo la casa, e si mettono…

235 E ballavano tutti, e la vecchia il conto (la ripetizione della canzone de’
pupi) facevalo lento (male, di mala voglia).
236 Fingiti morto.

237 Si riempie il berretto, le tasche, il petto.
238 Raccontato da maestro Vincenzo Midulla.

 

Inserimento scheda: Ignazio Caloggero

Foto: 

Contributi informativi: Ignazio Caloggero

Nota: Il popolamento delle schede della Banca dati Heritage, procede per fasi incrementali: catalogazione, georeferenziazione, inserimento informazioni e immagini. Il bene culturale in oggetto è stato catalogato, georeferenziato ed inserite le prime informazioni. Al fine di arricchirne i contenuti informativi sono graditi ulteriori contributi, se lo desiderate potete contribuire attraverso la nostra area “I Vostri Contributi

Nota esclusione responsabilità

Dai una valutazione (da 1 a 5)
0.000
Invia una comunicazione all'autore della pubblicazione
[contact-form-7 id="18385"]
Share