Il Cane Fatato
Street View (se presente)
Descrizione

Il Cane Fatato

Progetto: Atlante del Patrimonio Culturale Immateriale di Sicilia

Scheda inizializzata ai fini della catalogazione iniziale. 

In fase di analisi per una prima stesura che avverrà prossimamente

DA

FIABE NOVELLE E RACCONTI POPOLARI SICILIANI VOL. II Di Giuseppe Pitrè. In Biblioteca delle tradizioni popolari  Siciliane vol V.

LXXXIX – Lu cani ‘nfatatu

Si raccunta ca cc’era ‘na vecchia ch’avia ‘na niputi
bedda. Avianu accattatu un tumminieddu di frumientu;
lu mannàru a lu mulinu, e lu ficiru tuttu a pani. La nanna
si nni ij’ a la Missa, e dissi a la niputi: — «Duna accura
a la puni, Ruosa; quannu viegnu ia, gamiammu lu furnu,
e lu ‘nfurnammu582. Na mentri, vinni un cani, si lu aggrampa e si lu porta; la niputi si cci misi appriessu, camina di ccà, camina di ddà, e lu cani si ‘nfila ‘ntra un palazzu. La picciotta si ‘nfila appriessu: nni ddu palazzu
cc’era un Riuzzu, e cci dissi: — «Oh quant’havi chi ti
aspiettu! ora nni âmmu a ‘nguaggiari.» — «Sissignura,
ma haju la nanna ia e la vuogliu ccà.» Lu Riuzzu piglia
‘na carrozza e la manna a piglia; pùa la vesti cu un bellu
àbbitu, e la viecchia cci dici: — «Vuogliu essiri assittata
a lu giru di mà niputi583.» Rispunni lu Riuzzu: — «Vi sia
cuncessa, signura zia;» e mentri era nni la cummirsazioni di lu fistinu, la vecchia cci dicía a la gurìcchia584 a la
niputi: — «Chi nni facisti di lu tumminieddu di lu
pani?» Rispunni la niputi: — «Zittìtivi, com’ora.» Cci
dissi lu Riuzzu: — «Chi voli la signura zia?» — «Voli
n’àbbitu cuomu lu mio.» — «Subbitu si facissi.» Pùa si

nni jeru a tavula, e cci riplicà’ la stissa cosa. — «Chi nni
facisti di lu tumminieddu di lu pani?» Rispunni lu Riuzzu: — «Chi voli la signura zia?» — «Voli fattu un
anieddu cuomu lu miu.» — «Subbitu si facissi.» Pùa cci
rieplica la vecchia: — «Chi nni facisti di lu tumminieddu di lu pani?» Rispunni lu Riuzzu: — «Chi voli la signura zia?» La niputi nu putiennu cchiù suffriri a la sò
nanna dissi: — «Voli essiri jittata di lu finistruni appinninu.» Subbitu fu pigliata, e jittata di lu finistruni appinninu; e accussì la niputi si la livà’ di davanti. Cuomu la
vecchia fu jittata di lu finistruni, ddà sutta cc’èra lu jardinu, e unni cadì’ la vecchia affaccià’ ‘na bella pièrgula
di racina fatta585; lu Riuzzu e la Zita doppu manciari si
nni jeru a passiari nni lu jardinu, e vidinu sta piergula
carricata fora tiempu, e facia càvudu586, e si misiru all’ùmmira, e si misi a circari la testa di lu Riuzzu; cadi un
cuòcciu di racina, e l’abbenni nni la guricchia; idda jetta
un scàccanu587. Lu Riuzzu cci dissi: — «Pirchì jittasti
stu scàccanu?» — «Ma’, pri nenti.» — «No, lu vuogliu
sapiri.» E la zita nu cci lu vulia diri; lu Riuzzu cci dissi:
— «O mi lu dici o ti tagliu la tiesta.» Idda cci dissi: —
«Lu ma scàpulu è miegliu di lu tò mantu.» Iddu rispusi:
— «Lu vuogliu vidiri, manzinò588 si’ dicapitata di testa.»
Custritta nni fu di ricurriri a lu cani. — «Canuzzu miu,

tu m’ha’ a dari ajutu.» Lu cani cci dissi: — «Vieni appriessu di mia.» Dici la muglieri: — «Va, Re, vieni appriessu di mia.» Si minti lu cani davanti, e iddu appriessu; lu cani arriva primu, e li porta nni lu vecchiu dragu,
e cci dici: — «Ancora ccà stati? ca stà vieniennu lu Re
cu li truppi ca v’havi a ‘mmazzari!» Avianu un puzzu e
lu jittaru nni lu puzzu. Arriva lu Riuzzu cu la muglieri e
firrianu tutta la casa e trovanu lu scàpulu tuttu addoratu,
e tanti dinari, e cosi priziusi; si ficiru carricari tutti li dinari, e li cosi di ‘mpurtanza e si nni jeru a la cità.
Iddi ristaru cuntenti e filici
E nu’ a la bracera cu l’amici.
Casteltermini589
.

 

582 Bada al pane; quando io tornerò riscalderemo il forno, e inforneremo il
pane.
583 Io vo’ esser seduta allato alla mia nipote.
584 Guricchia, della parlata, orecchio.

585 Affacciò un bel pergolato con uva matura.
586 Facea caldo, era caldo.
587 Scàccanu, riso rumoroso, sghignazzo.
588 Manzinò; in Palermo masinnò, vasinnò, altrimenti, se no.

589 Raccontata al sig. G. Di Giovanni da Felice Sciarrotta zolfataio.

Inserimento scheda: Ignazio Caloggero

Foto: 

Contributi informativi: Ignazio Caloggero

Nota: Il popolamento delle schede della Banca dati Heritage, procede per fasi incrementali: catalogazione, georeferenziazione, inserimento informazioni e immagini. Il bene culturale in oggetto è stato catalogato, georeferenziato ed inserite le prime informazioni. Al fine di arricchirne i contenuti informativi sono graditi ulteriori contributi, se lo desiderate potete contribuire attraverso la nostra area “I Vostri Contributi

Nota esclusione responsabilità

Dai una valutazione (da 1 a 5)
0.000
Invia una comunicazione all'autore della pubblicazione
[contact-form-7 id="18385"]
Share