Fra Giugannuni
Street View (se presente)
Descrizione

Fra Giugannuni

Progetto: Atlante del Patrimonio Culturale Immateriale di Sicilia

Scheda inizializzata ai fini della catalogazione iniziale. 

In fase di analisi per una prima stesura che avverrà prossimamente

DA

FIABE NOVELLE E RACCONTI POPOLARI SICILIANI VOL. III Di Giuseppe Pitrè. In Biblioteca delle tradizioni popolari  Siciliane vol VI.

CXXV –  Fra Giugannuni

Si cunta e si raccunta ca cc’era ‘na vonta un Cummentu ‘n Casteltermini, e cc’eranu abbastanti Monaci, e cci
nn’era unu chi si chiamava Fra Giugannuni. A tiempi
chi caminava lu Signuri cu tutti l’Apuostuli si nni jeru a
stu Cummentu, e tutti li Monaci a lu Signuri cci ‘ddumannavanu la grazia di l’arma, e Fra Giugannuni ‘un cci
‘ddumanava nenti. San Pietru cci dissi: – «Pricchì ‘un cci
dumanni la grazia di l’arma comu l’àutri?» – «Ia ‘un vuogliu addumannari nienti.» Rispunni San Pietru: – «Nienti?!.. Quannu vieni ‘n Paradisu nni parlammu.» E lu
Maistru si nni ij’. Quannu era juntu luntanu, Fra Giugannuni misi a chiamari: – «Maistru, Maistru, aspittati, ca
vuogliu fattu ‘na grazia, ed è ca a cu’ cumannu ia, l’haju
a ‘mbilari nni lu mà buggiaccuni111. Lu Maistru cci dissi:
– «Ti sia cuncessa ssa grazia.»
Fra Giugannuni era viecchiu, e cci arrivà’ la Morti e
cci dissi: – «Giugannuni, ha’ tri uri di vita!» Fra Giugannuni cci rispusi a la Morti: – «Quannu mi vieni a pigliari, mi l’ha’ a diri mezz’ura prima.» Vinni la Morti e cci
dissi: – «Si’ muortu!» Dici lu Fra Giugannuni: – «A
nnomu di Fra Giugannuni, la Morti nni lu mà buggiac

cuni!» Pùa la porta ‘ntra ‘na panittera cci detti la buggiacca e cci dissi: – «Cummari, appinnìtila a lu fumu112
fina chi viegnu ia.» Pri quarant’anni ‘un muría nuddu.
Dduoppu quarant’anni si ij’ a pigliari la buggiacca pri
scarzarari la Morti pri muriri Fra Giugannuni ca era
viecchiu, e ‘un riggía cchiù. Cu tutta la buggiacca, niesci
la Morti, e lu primu ch’ammazza, a Fra Giugannuni, e
pùa a tutti chiddi chi nun avìanu murutu nni li quarant’anni.
Ddoppu muortu ij’ a tuppïari a la porta di lu Paradisu
e San Pietru cci dissi: – «’Un cc’è luocu pri tia.» –
«’Nquà, dici Fra Giugannuni, unni haju a jiri?» – «Nni
lu Prïatoriu,» rispunni S. Pietru. Tuppía a lu Prïatoriu e
cci dissiru: – «’Un cc’è luocu pri tia.» – «’Nquà unn’haju
a jiri?» – «A lu ‘Mbiernu113!» Tuppía a lu ‘Mbiernu, rispunni lu Cìfaru: – «Cu’ è?» – «Fra Giugannuni.» –
«Tu, dici lu Cìfaru a unu di li so’ diavuli, tu piglia la
mazza. – Tu piglia lu martieddu! – Tu piglia la
tinaglia!» Fra Giugannuni cci dissi: – «Ch’âti a fari cu
sti strumenti?» – «Ammu a mazzari a tia.» – «A nnomu
di Fra Giugannuni, tutti li diavuli nni lu mà buggiaccuni!» Subbitu si li càrrica ‘n cuoddu, e si li porta a tutti
‘ntra un firraru ca avía ottu giùghini, e lu mastru novi. –
«Mastru firraru, quantu vuliti pri dari ottu jorna e notti
di martiddari a sta buggiacca?» E cumminieru quaran

t’unzi114. Martiddannu notti e jornu, la buggiacca ‘un si
pistava mai, e Fra Giugannuni sempri di prisenza. L’urtimu juornu dissiru li firrara: – «E chi cci su’ diavuli! ca
nun si pistanu mai!» Rispunni Fra Giugannuni: – «Diavuli, diavuli cci sunnu! Martiddammu forti!» Dduoppu
livati di martiddari, si càrrica la biggiacca, e la va a sdivàca ‘ntra un chianu; li diavuli eranu tutti zuoppi e
struppiati, ca pri forza si arriducieru a lu ‘Mbiernu. Pua
pinsà’ di jiri arrieri ‘n Paradisu; tuppía: – «Cu’ è
dduocu?» – «Fra Giugannuni.» – «’Un cc’è luocu pri
tia.» – «Pitruzzu, fammi tràsiri, masinnò ti dicu tignusu.» – «Ora ca mi dicisti tignusu, rispunni San Pietru,
‘un trasi cchiù.» Fra Giugannuni cci dissi: – «Ahn! chistu cc’è?! Ti dugnu risposta!…» Si misi fora la porta di
lu Paradisu, e tutti l’armuzzi chi vinìanu a lu Paradisu
cci dicía: – «A nomu di Fra Giugannuni, tutti l’armuzzi
nna lu mà buggiaccuni!» E armi ‘un ni trasieru cchiù.
San Pietru cci dissi a lu Maistru: – «Pricchì armi nun ni
tràsinu cchiù?» Rispunni lu Signuri: – «’Nquà cc’è fora
Fra Giugannuni darrieri a li porti, e si li mitti nni lu buggiaccuni.» – «E comu àmmu a fari?» dici San Pietru. Risposta di lu Signuri – «Vidi si cci pô’ pigliari lu buggiaccuni, e tràsilu dintra a l’ammucciuni.» Fra Giugannuni di fora li sintía; chi fa? dici:– «Ia propria nni lu mà
buggiaccuni115» e fu dintra lu buggiaccuni. Quannu San

Pietru talià’, e Fra Giugannuni nun cc’era, aggramba116 lu
buggiaccuni e lu trasi ‘n Paradisu, e chiuj subbitu la porta , e sbarra lu buggiaccuni. Lu primu chi niscì’ fu Fra
Giugannuni, e si affirràru cu San Pietru, pirchì S. Pietru
lu vulía jittari fora, e Fra Giugannuni ‘un vulía nèsciri.
Rispunni lu Signuri:
A la casa di Gesù
Cu’ trasi ‘un nesci cchiù117
.
Casteltermini118
.

110 Frate Giovannone (accr. di Giovanni).
111 L’ho ad infilare dentro la mia carniera. (‘Mbilari, della parlata, per ‘nfilari; buggiaccuni, accr. di buggiacca, abito simile alla bunàca, che è la carniera
o la cacciatora).

112 A lu fumu, alla fumajuola.
113 ‘Mbiernu della parlata, per ‘nfernu, inferno.

114 E convennero, pattuirono per 40 onze.
115 «Io stesso dentro la mia cacciatora!»

116 Aggrambari, della parlata, per aggranfari, aggranfiare, afferrare.
117 Versi che corrono popolari in forma quasi di proverbio.
118 Raccontata da Giuseppe La Duca, e fatti raccogliere dal sig. Gaetano Di
Giovanni.

Inserimento scheda: Ignazio Caloggero

Foto: 

Contributi informativi: Ignazio Caloggero

Nota: Il popolamento delle schede della Banca dati Heritage, procede per fasi incrementali: catalogazione, georeferenziazione, inserimento informazioni e immagini. Il bene culturale in oggetto è stato catalogato, georeferenziato ed inserite le prime informazioni. Al fine di arricchirne i contenuti informativi sono graditi ulteriori contributi, se lo desiderate potete contribuire attraverso la nostra area “I Vostri Contributi

Nota esclusione responsabilità

Dai una valutazione (da 1 a 5)
0.000
Invia una comunicazione all'autore della pubblicazione
[contact-form-7 id="18385"]
Share