La vurza, lu firriolu e lu cornu 'nfatatu.
Street View (se presente)
Street View è disponibile solo con Google Maps.
Descrizione

La vurza, lu firriolu e lu cornu ‘nfatatu.

Vedi anche variante: “La benedizione del padre”

Progetto: Atlante del Patrimonio Culturale Immateriale di Sicilia

Scheda inizializzata ai fini della catalogazione iniziale. 

In fase di analisi per una prima stesura che avverrà prossimamente

 

Georeferenziazione orientativa

DA

FIABE NOVELLE E RACCONTI POPOLARI SICILIANI VOL. I Di Giuseppe Pitrè. In Biblioteca delle tradizioni popolari  Siciliane vol IV.

XXVIII

La vurza, lu firriolu e lu cornu ‘nfatatu.

Dici ca ‘na vota cc’era un patri e avia tri figghi, e nun pussidia àutru chi ‘na casa. Un jornu si la vinníu e si risarbau li tri pisola (1083) avanti la porta. Stu patri era muribunnu, e vulia fari tistamentu; tutti li vicini cci dicevanu: — «Ma vui chi aviti a lassari? vui nun aviti nenti!» E ‘nfatti li figghi nun cci vulevinu chiamari lu Nutaru. Lu ‘ntisiru àutri amici, e cci lu ficiru chiamari. Vinni lu Nutaru e cci dumannau chi cosa avia a scriviri; iddu cci rispusi: — «Avía ‘na picciula casa; mi la vinnii e mi risarbai li tri pisola ca cci su’ avanti la porta; a mè figghiu lu granni cci lassu lu primu pisolu; a lu minzanu, lu secunnu; e a lu picciulu, l’urtimu pisolu.»

Li tri figghi ca èrinu di mala cunnutta, e chi li juncia lu pitittu e la fami macari (1084), doppu ca muriu lu patri, lu figghiu granni pinsau e dissi: — «Iu ccà, ‘ntra stu paisi, nun pozzu campari; ora mi scippu lu pisolu ca mi lassau mè patri, e mi ni vaju ‘ntra n’âtru paisi.» La patruna di dda casa, quannu iddu lu iju ppi scippari, cci dissi e lu prïau di nun scipparlu, pirchì cci lu pagava; ma chiddu dispittusu cci dissi: — «Gnurnò, mè patri lu pisolu mi lassau, e lu pisolu mi scippu e mi lu portu.» Infatti si scippau lu più solu e ddà truvau una piccolissima vurza; si la pigghiau, si ‘mpuníu lu pisolu e partíu. Arrivannu a certu statu, ppi arripusàrisi si spuníu e maniau la vurza: — «O vurza,
nescimilli (cci dissi) dui grana, ca mi ni accattu pani!» E subbitu truvau dui grana ni la vurza! Iddu comu li vitti, cci dissi: —. «O vurza, ‘ca (1085) nèscimi cent’unzi!» e la vurza cci li niscíu, e d’accussì sichitàu (1086) sinu a quantu
iddu vosi. Allura allura fu riccu e si fici nèsciri tanti dinari sina ca si frabbicau un palazzu ‘n facci a chiddu di lu Re. Di ddà sempri si affacciava; e siccomu di ‘nfacci si affacciava la figghia di lu Re, iddu si cuminciau a fàrisi l’amuri, e tantu fici ca pigghiau amicizia ccu lu Re e cci ija ‘n casa. La figghia di lu Re vidennu ca chistu era cchiù riccu di sò papà, cci dissi: — «Tannu iu mi pigghiu a tia ppi maritu quannu tu mi dici d’unni ti veni tuttu stu dinaru.» E chiddu minghiuni minghiuni (1087) si cci fidau ‘ntra lu bonu, e cci mustrau la vurza. Chidda senza scannaliarlu, quannu si curcau l’alluppiau, cci fici ‘n’àutra vurza la stissa, e si pigghiau chidda ca niscía sempri
dinari. Quannu chiddu si n’avvitti; si pirsuasi di lu tuttu, e pri manciari si cuminciau a vìnniri tutti cosi, fina a quannu addivintau poviru e pazzu, non avennu cchiù unni cadiri e muriri (1088.)

‘Ntra stu tempu iddu avia saputu ca sò frati lu minzanu era riccu; pinsau, e si nni iju ni lu frati; arrivatu, si vasàru e si abbrazzaru, e cci cuntau la sò sfurtuna, e cci spïau: — «Ma tu comu addivintasti accussì riccu?» e
chiddu cci cuntau, ca nun avennu cchiù nenti, si va scippau (1089) lu pisolu ca cci avia lassatu sò patri, e ddà sutta truvau ‘n (un) firriuleddu, si lu pigghiau, si ‘mpuníu lu pisolu e si ni iju; ppi spassu si misi lu firriuleddu e s’addunau ca l’aggenti non lu vidianu cchiù; pruvau ‘n’àutra vota, e mentri ca era ccu tanti aggenti si lu misi, e chiddi nun lu vìttinu. Allura chi fici? Stava murennu di fami, pinsau di tràsiri ‘ntra ‘na putía, si pigghiau pani, mangiari e àutru, e si ni iju senza vìdilu nuddu; d’accussì allura sicutau a’rrubbari ni l’arginteri, ni li niguzianti; arrubbava lu priccàcciu ni lu Re, fina a quannu arricchíu, ca nun avia cchiù chi fàrinni di li dinari (1090). — «Sannunca, cci dissi lu frati puvireddu, ‘ca s’annunca (1091), frati caru, fammi lu piaciri: ‘mprestimi stu firriuleddu ppi quantu mi accomitu iu, e poi ti lu tornu;» e lu frati, ca lu vulia beni, cci dissi: — «Sì, pigghatillu; arrìcchiti, e poi mi lu torni.» — «Sì, fratuzzu miu; iu doppu ca m’accòmmitu (1092), lu firriolu ti lu portu.» Cci pigghiau licenzia, e si ni iju. A malapena niscíu, ‘n subitu cuminciau a fari lu sò duvi ri arrubbannu cchiù peju di sò frati dinari, oru, argintaria, e tuttu chiddu ca putía affirrari. Quannu fu bonu accumitatu, si ni turnau a jiri ni lu Re, e sicutau l’amuri ccu la Rigginotta. La Rigginotta ca lu vitti n’àutru cchiù riccu di prima, accuminciau ‘n’àutra vota a pigghiarisillu ccu lu bonu: — «E di unni ti vìnninu sti dinari? e comu si’ accussì riccu, ca mancu mè papà l’havi tanti summi? Si tu mi lu dici, a manu (1093) ti fazzu cuntenti e ni maritamu.» E iddu ca cridía tuttu, si cunfidau ‘n’àutra vota e cci ammustrau la firriuleddu. Ma la Rigginotta chi pensa di fari? cci dissi — «Sai chi ti dicu? mangiamu prima e poi ni addivirtemu.» Allura iddu mangiau e vippi, e la Rigginotta lu alluppiau ‘n’àutra vota, fici ‘n (un) firriuleddu lu stissu, e cci arrubbau chiddu ca facia sparìri li cristiani. Iddu si turnau ad arzari, cci pigghiau licenzia e si ni iju, ma vitti doppu, ca lu firriuleddu nun l’avia cchiù, e nun chiddu stissu ca avia prima, pirchì sulennu
iddu jiri ni ‘na picciotta ccu sei frati quannu avia lu sò firriolu, e ddà la vasava e cci parrava avanti di tutti, e chiddi nun lu vidèvinu, turnau a jiricci, e a lu sò solitu trasíu mentri tutti eranu assittati, e zittu zittu cridennu  comu era prima ca nun lu vidia nuddu, la iju a vasari e strinciri; ma sta vota ca li frati lu videvinu beni, si susèru tutti e ppi l’ultraggiu ca cci avia fattu, lu accutufàru ‘ntra li vastunati (1094), e quannu cci aggiustaru bonu lu jimmu, (1095) e nni lu ficiru jiri cchiù stortu ca drittu. Allura, puvireddu, nun avennu cchiù comu fari, doppu ca si guariu li spaddi e caminava menzu arrigulari, pinsau di turnarisinni a lu sò paisi ppi buscàrisi quarchi tozzu di
pani cu lu sò travagghiu. Ma ddà arrivatu ‘ntisi ca lu sò frati era riccuni; avia bellu palazzu, e mantinia tanti criati. Iddu pinsau e dissi: «Ora mi ni vaju ni mè frati lu picciulu, ca certu nun m’arribbutta»; e ‘nfatti cci iju.
Quannu sò frati lu vitti cci dissi: — «O caru frati, e unni ha’ statu, ca mi paria ca a st’ura eri mortu!» Si lu vasau e abbrazzau facènnucci ‘na gran facci. Quannu si vitti accittatu d’accussì, iddu pigghiau curaggiu e cci spijau:—
«Ma tu comu arricchisti?» E chiddu: — «Senti, sai ca lu patri mi lassau l’urtimu pisolu; ‘n (un) jornu ca iu era dispiratu, mi lu scippai ppi vinnirimillu; e ddà sutta truvai ‘n (un) cornu; comu lu vitti, ppi spassu lu vosi sunari, e a
corpu comu sunai niscèru tanti surdati, e mi dissiru: — «Chi cumanni?» Allura iu mi arritirai lu sciatuni (1096) e li  surdati s’arritiraru ‘n’àutra vota. Quannu m’assicurai di lu fattu, furriai (1097) tanti cità facennu cu li me’ surdati guerri e battalli (1098) ppi arricogghiri dinari, e quannu vitti ca avia tanti summi, mi ni riturnai, mi frabbricai stu palazzu e d’accussì sugnu riccu e mi ammantegnu.» Doppu ca lu frati ‘ntisi lu tuttu, cci addumannau ppi grazia di
‘mpristàricci lu cornu pi quantu s’arricchía iddu, e doppu cci lu turnava a dari; e lu poviru frati cci lu dèsi e cu pattu di turnariccillu.
Doppu ca cci lu dèsi, si vasàru e si abbrazzàru e lu frati puvireddu iju a prucuràrisi vintura. ‘Nfatti si partíu ppi ‘na cità ca si luminava (1099) ppi ricchizzi, agghicau ddà, sunau lu cornu ‘nfatatu, e cuminciaru a nèsciri tanti surdati; quannu iddu jinchíu ‘n (un) gran chianu, cci urdinau a tutti di sacchïari dda citati. Li surdati nun ficiru di lu scànciu, e n’abbrevi tempu si ricòsiru caricati, (1100) cci cunsignaru li summi di li dinari, tuttu l’oru, l’argentu e ricchizzi ch’avianu pigghiatu e parteru. A chiddi ca nun purtàvinu nenti, si li sucau ‘ntra lu cornu e si ni iju ni la cità unni cc’era la solita Rigginotta. Arrivatu ddà pusau ni la cchiù ricca lucanna, fici pusari e cunsarvari lu tuttu, e si sucau ni lu cornu tutti l’àutri surdati. Doppu si sarvau lu cornu e si ni iju ‘n’àutra vota ni la Rigginotta. Quannu la Rigginotta lu vitti, cci fici ‘na facci granni, e macari tutta la famigghia di lu Re. A lu menzijornu lu ‘mmitaru a tavula rutunna, e iddu s’arristau ddà. Ma la Rigginotta ‘n (non) avia àutru pinseri, chi di sapiri comu iddu arricchíu ‘n’àutra vota; e cuminciau a lu solitu a fàricci pulizzii, a pigghiarisillu cu lu bonu, finu a quannu tanti cci ni dissi e tantu fici ca iddu cci cunfidau ca avia lu cornu ‘nfatatu e putia fari nèsciri di lu cornu macari miliuni di surdati; e cci lu fici vidiri. La Rigginotta si fincíu tutta babba, e a lu menzijornu a tavula
lu alluppiau pi vintiquattr’uri. ‘Ntra stu tempu cci pigghiau lu cornu ‘nfatatu e cci ni fici unu ca nun sirvía. 
Quannu arrivinni lu ‘nnumani, lu Re e la Rigginotta lu licinziaru murtificannulu pirchì s’avia ‘mbriacatu; iddu si ni iju mutu mutu, e partíu ppi n’àutru paisi, purtànnusi tutti li ricchizzi e li dinari ca ancora pussidia; ma a certu
puntu cci nisceru dudici latri e lu vulevinu arrubbari, ma iddu ca pinsau ca avia lu cornu, a corpu jittau manu a li latri e si addifinniu e poi sunau lu cornu ppi nèsciri tutti li surdati e armari battalla ppi ammazzari a tutti li dudici
latri. Ma appi vogghia di sunari e fàrisi lu forti, cà li latri lu rubbaru, l’accutufaru ‘ntra li vastunati, pirchì facia lu prisintusu cu dudici armati, e pi miraculu lu lassaru ‘nterra cchiù vivu ca mortu cu lu cornu a la vucca ca sunava di paru (1101). Ma all’urtimata si misi accura (1102), cà lu cornu nun era cchiù chiddu ‘nfatatu, e nun avennu cchiù chi fari, e pinsannu ca era cunsumatu iddu e tutti li so’ frati, pinsau di nun campari cchiù e di jirisi a jittari di
supra ‘na timpa pi dispirazioni. Arrivau, doppu ca caminau tantu, supra lu lippu di la timpa, e jittannu ‘n (un) sàutu si jittau di ddà supra, ma prima di menza timpa ‘mpiccicau ‘ntra l’aria ‘ntra un pedi di ficu niura; e vidennula carricatuna di ficu, pinsau di fàrisi ‘na panzata di ficu (1103) e dissi: — «Armenu ch’io moru cu la panza sazia,» e cuminciau a mangiari. Ma arrivatu ca si ni avia mangiatu ‘na trintina, cuminciaru a spuntàricci tanti e tanti corna ni la testa, ni la facci, ni lu nasu ppi quantu addivintau veru mustruusu; e dispirannusi cchiù dicchiù, pi ammazzàrisi tunnu si jittau ‘n’àutra vota; ma doppu ca avia fatta corchi centu parmi àutri, ‘mmisca e ‘mpiccica supra ‘n’àutra ficu janca, (1104) cchiù carricata di la prima. Lu puvireddu era tuttu ammaccatu, e pinsau d’arripusarisi ‘n (un) pocu; ma vidennu ddi belli ficu, dissi: — «Corna cchiù di chiddi ca haju nun mi ni ponu (1105) nàsciri; iu sempri haju a muriri: ora m’addubbu (1106).» — E ‘nfatti cuminzau a manciarisinni; a mala pena si ni avia mangiatu tri, s’addunau ca si cci avianu ‘rritiratu tri corna; allura cuntintuni sicutau a mangiari ficu e ognuna ca si ni mangiava cci scumparia ‘n (un) cornu. Vidennu chistu, ni mangiau tanti pi finu ca si cci arritiraru tutti, e arristau lisciu e tunnu cchiù megghiu di prima.
Quannu si vitti senza corna, pinsau di scinniri passu passu di lu ficu, e arrampicuni acchianau timpu timpu (1107) sinu ca arrivau ni la ficu niura, dda ni cugghíu ‘na bella muccaturata (1108) e si ni iju a la cità comu megghiu potti.
Doppu misi li ficu ‘ntra ‘n (un) bellu cannistru, si vistíu di massàru, e iju a vìnniri ddi ficu billissimi, cà erinu fora tempu, sutta lu palazzu riali. A corpu fu chiamatu di (da) la sintinedda; acchianau supra e si li ‘ccattau tutti lu Re. Lu pagàru e iddu cci pigghiau licenza vasànnucci lu jinocchiu (1109).  A lu menzijornu lu Re cu tutta la famigghia si mangiàru ddi billissirni ficu; e siccomu a la Rigginedda cci piacevanu cchiù assai, si ni mangiau cchiù di tutti.
Comu sbrigaru di mangiari, a corpu si vittiru ch’erinu chini di corna ‘ntra tutta la facci, e cchiù di tutti n’avia la Rigginotta. Allura si cunfùsiru tutti e nun sapevanu cchi fari pi livarisilli. Chiamaru li cirusichi (1110) di la citati, ma
chiddi si cunfusiru, e cci dissiru ca nun cc’era chi ajutu dàricci. Quannu lu Re ‘ntisi chistu, fici ‘n (un) bannu, e dissi ca a cui li libbrâva di sti corna, cci cuncidia la grazia ca vulia, e cci dava chiddu ca disidirava.
Quannu lu parruscïanu di li ficu (1111) ‘ntisi lu bannu jittatu, si ni iju ni la ficu janca, ni va a côsi ‘n bellu panàru (1112), e si li misi ‘ntra ‘na specii di vurza, si fincíu cirusicu, e iju ni lu Re. La sintinedda lu fici allura tràsiri: e
acchianau ‘n palazzu. Doppu si prisintau a lu Re e cci dissi: — «Riali Maistà, iu vi sarvu a tutti e vi levu li corna….» — La Rigginotta comu ‘ntisi chistu, a corpu iju ni sò papà, e cci dissi: — «Maistà, li primi l’aviti a fari livari a mia.» E lu Re cci accunsintiu. Allura lu cirusicu si la purtau ni ‘na stanza pi ottu jorni. Quannu iddu fôru ‘nchiusi, lu cirusicu cci dissi a la Rigginotta: — «Mi canusci sì o no? (e cci desi cunuscenza). Ora senti chi ti
dicu in brevi: si tu mi torni la vurza ca jetta dinari, la firriuleddu ‘nvisibuli e lu cornu ‘nfatatu, ti levu tutti li corna, sannunca ti ni fazzu nasciri n’àutru tantu.» La Rigginotta ca avia pruvatu e ‘ntisu tanti duluri e sapia ca iddu
avia avutu tanti cosi ‘nfatati, cci critti, e cci dissi — «Sì iu ti tornu tuttu, tu m’ha’ a livari li corna e poi a pattu ca
ha’ a esseri mè maritu.» Iddu accunsintiu, e la Rigginotta cci cunsignau la vurza, lu firriuleddu e lu cornu ‘nfatatu; allura cci fici mangiari tanti ficu janchi pi quantu corna avia, e cci arritiraru tutti. Doppu ca la Rigginotta
non avia cchiù corna, iddu li fici cadiri a lu Re e a la Riggina e a tutti chiddi ca n’avianu, e poi cci adduman (1111) Parruscianu, della parl. per parruccianu, colui che si serve sempre presso un tal negozio o bottega; ovvero anche colui che vende spesso ad uno stesso individuo. Di qui nasce questo titolo al finto venditor di fichi alla Corte. nau pi grazia di vuliri a la Rigginotta pi spusa. Lu Re cci lu concessi, e allura jittàru ‘n (un) bannu, e si maritaru. Iddu turnau lu firriuleddu e lu cornu ad ognunu di li so’ frati, e si tinnì la vurza jetta-dinari, e arristau pi sempri jènniru di lu Re. Lu Re doppu n’annu morsi, e arristau iddu cu sò mugghieri Re e Riggina cuntenti e filici
E nui comu li mazzi di radici.

Màngano1113

1083 Pisola, s. m. plur. di pisolu, mattone. In Palermo dicesi pisula un pezzetto di mattone arrotondato che serve al così detto giuoco de’ pisuli.
1084 Macàri, avv., pure, altresì.

1085 ‘Ca della parlata, per ‘nca, ‘unca, dunca, dunque.
1086 E così seguitò (continuò). Sichitari, della parlata che ha pure sicutari; in
Salaparuta siguitari.
1087 Minghiuni, della pronunzia anche trapanese e marsalese. per minchiuni.
1088 Frase comunissima per chi si è ridotto al verde senza la croce di un
quattrino.

1089 Si va scippau, s’andò a raccogliere, sradicare.

1090 Quì finisce il racconto che fa delle sue avventure il fratello ricco; il cui
posto nella narrazione prende, come si vede, il novellatore.
1091 Sannunca, se è così, gli disse il fratello povero, dunque se è così…
1092 Dopo che io m’accomodo (m’accomoderò, mi farò de’ quattrini).

1093 A la manu, lì per lì, subito.
1094 Accutufàru da accutufàri, in Palermo accutuffari, bastonare per bene.
Qui: lo lasciarono malconcio sotto le bastonate. — Questo periodo è troppo ungo pel popolo.
1095 Aggiustari lu jimmu, letteral. aggiustare la gobba; e fig. dicesi del bastonar fortemente alcuno.
1096 Allora io ritirai il fiato, inspirai. Sciatuni, accr. di sciatu, che è della parlata per hiatu in quel di Girgenti, ciatu in Pal. e tutta Sicilia.
1097 Furriari, della parl., per firriari, girare.
1098 Battalla, per battagghia, della parlata; battaglia

1099 Luminari, idiot. per numinari; così si ha ‘lluminari, alluminari, ‘lluminata (rinomanza).
1100 I soldati non fecero altrimenti, e in breve tempo si ritirarono carichi.

1101 Col corno in bocca, sonando di lungo, senza interruzione.
1102 Si mise in attenzione, in guardia.

1103 Ecco la versione di questo tratto: «Arriva; dopo d’aver camminato tanto
sullo sdrucciolo (lippu, propr. muschio che si trova sui luoghi umidi) d’una
rupe, e dando un salto, si buttò di lassù. Ma a mezzo della rupe, rimase attaccato, in aria, a un fico nero, e vedendolo carico pieno (di fichi), pensò di farsi una
scorpacciata di fichi.»
1104 Ma doppu ecc. Ma dopo d’aver fatti altri cento palmi, urta e s’impiglia
in un altro fico.
1105 Ponu, della parlata, per ponnu, possono.
1106 Addubbarisi, v. rifl., accomodarsi, qui ristorarsi.

1107 Timpu timpu, della parlata; in quasi tutta Sicilia: tincu tincu, di filato.
1108 Muccaturata, tanto di roba quanto n’entra in un muccaturi, che è il fazzoletto, il moccichino ecc.
1109 Jinòcchiu, s. m. della parlata, per dinòcchiu (Palermo), cunòcchiu (prov.
di Girgenti); ginocchiu (in vari luoghi), ginocchio. Ecco qui un uso nuovo per
le tradizioni popolari: di baciare il ginocchio al Re.
1110 Cirùsichi s. plur. di cirùsicu, cerusico, chirurgo. Altrove ciarùsicu,
chierùsicu, chirùsicu, chirùricu, chiéruricu, chiàruricu, medicu di chiaga, a
differenza del medico fisico, che è detto medicu di pusu (polso).

1112 Ne va a côrre un bel paniere

1113 Raccolta dal sig. Salvatore Pasquale Vigo di Lionardo.

Inserimento scheda: Ignazio Caloggero

Foto: 

Contributi informativi: Ignazio Caloggero

Nota esclusione responsabilità

Dai una valutazione (da 1 a 5)
0.000
Invia una comunicazione all'autore della pubblicazione
[contact-form-7 id="18385"]
Share