Il Mercante
Street View (se presente)
Descrizione

Il Mercante

Progetto: Atlante del Patrimonio Culturale Immateriale di Sicilia

Scheda inizializzata ai fini della catalogazione iniziale. 

In fase di analisi per una prima stesura che avverrà prossimamente

Georeferenziazione orientativa

DA

FIABE NOVELLE E RACCONTI POPOLARI SICILIANI VOL. II Di Giuseppe Pitrè. In Biblioteca delle tradizioni popolari  Siciliane vol V.

LXXV – Lu Mircanti

Si raccunta ca cc’era ‘na vota un Mircanti, ed avía un
figliu e l’abbiava a li scoli. Li mali cumpagni lu cunsigliavanu di pigliari dinari a sò patri, e lu purtavanu a
mala banna. ‘N capu un annu di sta vita, lu patri si truvà’
secent’unzi sutta; cridennu ch’era la muglieri chi cci l’avía pigliatu, duna di manu a la muglieri; ma idda, puviredda, nu’ nni sapía nenti. Tant’è: lu patri appurà’ ca lu
latru era lu figliu (cà lu patri cci ij’ dappressu e vitti chi
iddu cu l’amici jia a la taverna e pagava iddu; a lu jocu
pirdía li gran dinari…). Piglia un vastuni e cci detti li
gran vastunati. Lu figliu scappa e si nni va nni sò parrinu527. Lu parrinu lu vulía beni; va a la casa di lu cumpari
e lu piglià’ ‘n grazia; dici: — «Ora pi cuitàrivi vui, cumpari, mannàmulu a la scola a Napuli a mè figliozzu, ca
ddà studia, e si fa avanti.» Eccu ca stu patri cci ha assignatu un pezzu di tri tarì lu jornu, cà lu vulía mantèniri
bonu528, e lu picciottu partì’

A Napuli li dinari d’un annu cci fineru ‘ntra quattru
misi, e lu Maistru ‘un sapennu comu fari, scrissi a lu
parrinu cu dìricci ca lu figliozzu avia bonu talentu, facia
progressi ‘nta li studii; ma cci ammancavanu li dinari. A
corpu, lu parrinu cci abbía cent’unzi. Lu picciottu, ‘ntra
quattru jorna si li mancià’ cu l’amici, e arristà’ ‘n’âtra
vota senza dinari. Lu Maistru, chi putía fari? pi ‘na
manu cci detti a manciari, ma pi ‘n’âtra manu scrissi ‘n’âtra vota pi fàricci assapiri a li parenti di lu picciottu ca
iddu facía tanti prugressi ca già lu Re l’avía fattu ‘na
gran cosa, comu dicissimu Ginirali pi mari e pi terra di
lu Regnu di Napuli. Lu patri e lu cumpari vidennu sti littri, cci fannu li robbi di Ginirali, piglianu n’âtri ducent’unzi, e l’abbìanu a lu figliu. Sti dinari si nni jeru a li taverni taverni, a lu spaziu di una siina di misi529 li robbi si
nni jeru puru; e lu picciottu ristà’ poviru e pazzu. Lu
Maistru cci fa ‘na gran facciuliata, e nni l’abbía fora530
.
Stu giuvini si nni va a dimannari; e, camina, camina,
si ridussi nni la cità di Lònnira531. La sira cci scura sutta
un palazzu; senti fari un surdinu; di ‘na finestra cala ‘na
scala di sita; un Cavaleri vistutu di bianco acchiana scala scala; nni la finestra cc’era ‘na figlia di mircanti, e lu
Cavaleri trasíu dintra: a jornu si nni ij’. Lu ‘nnumani
Don Antuninu, lu figliu di lu mircanti, vusca tri carlini
di limosina, si fa un vistitu di carta, e la sira, quannu

sunò lu surdinu, fincennu ch’era lu Cavaleri di la sira
avanti, acchiana nni la picciotta, cu la scala di sita. La
picciotta cci pigliò lu grann’amuri, cci detti li gran dinari, (ca idda dinari nn’avía cu la pala), e cci dissi: — «Te’,
vèstiti; accàttati un palazzu ‘nta li Quattru Cantuneri532, e
dumani sira torni ccà.» Lu ‘nnumani sira iddu turnau vistutu ‘na galantaría; e idda cci detti n’âtru saccu di duppii pi ammubigliari lu palazzu di nova ‘nvinzioni sina a
tutti li cosi di la cucina, e poi accattari ‘na billissima carrozza cu du’ belli cavaddi, e tuttu.
Lu ‘nnumani Don Antuninu fici tutto. Quannu si vitti
ca nun cci ammancava nenti, cu lu cunsigliu di la picciotta lu Don Antuninu va a ‘mmita a lu mircanti, lu patri d’idda, di jiri a manciari cu iddu. Lu mircanti stunatu
di li gran cirimonii, cci ij’; e Don Antuninu cci tinni un
pranzu daveru spavintusu; e dopu lu ij’ a lassari ‘n carrozza a la casa. All’ottu jorna lu mircanti ‘mmitau ddu
signuri accussì cumpitu, e pi nun fari mala figura si ij’ a
fari ‘mpristari l’addrizzu di tavula di lu Re ch’era cumpari sò. Dici lu Don Antuninu: — «E vassía nu’ nn’havi famiglia? (pirchì la giuvina, pi falla supra lu naturali, nun
cci vosi jiri a tavula cu iddi). — «S’affrunta, dici, mè figlia.» — «E allura mi nni vaju….» dici lu giuvini. La
picciotta si fici apprigari di (da) lu patri, poi cci ij’, pirchì lu patri cci dissi: — «O veni subbitu a tavula, masinnò ascippi corpa533! » Idda fincíu nun avirlu vistu mai;
manciaru; versu li vintidu’ uri, lu mircanti lu va a lassa a
lu sò palazzu, cu li gran cirimonii. La sira lu picciottu
acchiana nni la figlia di lu mircanti, si mancianu quattro
fila di pasta534. — «Dumani, cci dici idda, va pi matrimoniu nni mè patri535.» Lu ‘nnumani, carrozza di gala, e
Don Antuninu ij’ nni lu mircanti. — «Signuri mircanti,
si tantu cci havi lu piaciri, vogliu apparintari cu vassía.»
Risposta di lu mircanti: — «Cci haju l’urtimu piaciri536
.
A mazzujornu cci nni fazzu discursu a mè figlia; a vint’uri viniti pi la risposta.» ‘Nsumma, ‘ntra termini ottu
jorna li picciotti s’hannu maritatu; e lu mircanti cci detti
a la figlia ‘na gran dota.
Dopu ‘na quattrina d’anni chi stèttiru assemi, pigliau
lu maritu e cci dissi a la muglieri: — «I’ vurría jiri a vidiri a mè patri chi èni a Palermu, ed haju a passari di
Napuli, cà sugnu passatu Ginirali pi mari e pi terra di lu
(dal) Regnanti di Napuli.» Risposta di la mogli: —
«Quann’è chissu, aspetta ca vaju a parlu a mè patri, chi
ti fazzu passari Ginirali pi mari e pi terra di la citati di
Lònnira.» E va nni lu patri; lu patri va nni sò cumpari lu

Re di Lònnira, ca nun si lu dispiacía stu cumpari, cci
mannau ‘na mrâglia di Ginirali537. Lu Don Antuninu si
ristau p’allura; ma poi vosi pàrtiri pi forza pi Palermu.
Prima d’arrivari a bordu pi ‘mmarcàrisi, lu galisseri lu
allavanca d’un ponti appinninu538; vôta la carrozza e si
porta la càscia cu li dinari. Don Antoninu comu pirdíu
di vista la carrozza, si va a ‘mmarca, e parti pi Palermu.
Lu primu, ij’ nni sò parrinu; e la parrinu cci fici ‘na festa.
— «E mè patri e mè matri?» dici Don Antuninu. —
«Eh! figliu; su’ ridutti a la miseria, e tennu un fùnnacu a
S. Antuninu539.» — «Vassa cci va, parrinu, e cci lu dici
ca li vogliu vìdiri.» Va lu cumpari: — «Cumpà’, e di vostru figliu Ninu chi si nni dici?» — Risposta di lu patri:
— «Nenti, cumpà’, nun mi nni parrati!» — «Ora, cci
dici lu cumpari, zoccu diciti diciti; si i’ lu trovu a vostru
figliu, io vi l’hê purtari ccà, a mè figliozzu.» — «Si mè
figliu voli vèniri ‘n Palermu, i’ intra nun lu vogliu: chi si
nni jissi a guardari porci a S. Aràsimu540.» Lu cumpari
ridennu ridennu cci lu va a cunta a lu figliuozzu. —
«Cci vaju, dici la figliuozzu, a S. Aràsimu!» E si nni ij’
ddà, a guardari porci.
Ora chistu, di picciliddu, sapiva sunari lu friscalòru541; e sunannu sunannu ‘nsigna’ li porci a marciari, e a

jirisi mussu mussu comu avissiru a fari guerra. Un jornu
tra di l’âtri cci appi a jiri lu Re; s’adduna chi chistu ‘nsignava li porci cu stu friscalòru; dici: — «Stu picciottu è
‘na gran testa; veni a diri ca pò ‘nsignari li surdati; ora lu
fazzu Ginirali pi mari e pi terra.» E cci duna la mrâglia
di Ginirali.
Lassammu a chisti, e pigliammu a la muglieri di Don
Antuninu, chi nun si vidi viniri a lu maritu. Si piglia ‘na
quantità di summi di dinari, li robbi di spunsaliziu di
maritu e muglieri e parti pi Palermu. A Palermu appura
ca lu patri e la matri di lu maritu avianu stu funnacu a S.
Antuninu, e ij’ a stari ddà. Lu mazzujornu si li fici acchianari a pranzu cu idda. Mangiannu, dici a lu patri: —
«Ora figli nu nn’aviti?» — «Sissi’, unu, ed è tantu riversu ca m’arridducì’ a dimannari.» — «’Nca mannàtilu a
chiamari,» cci dici la furastera. — «Vassa lu lassa perdiri, ca lu mannai a guardari porci,» dici lu patri. — «Ma
facìtilu vèniri, quantu lu viju.» Piglia lu patri e lu manna
a chiama. La furastera fa fari spisa, e ‘na bella cassata
fici accattari. Vinni lu picciottu, e nun la canuscíu a
idda. Idda spartiva, e a iddu cci nni dava cchiù assà’: di
la cassata cci nni detti menza di chinu e chinu542. Lu patri sempri dicía: — «Vassa lu lassa jiri a ssu porcu, ca
nun si lu merita.»

Finuta di mangiari la furastera si ij’ a vèstiri di li robbi
di lu spunsaliziu. Lu maritu comu la vitti la canuscíu e si
l’abbrazzà’; li so’ robbi eranu pronti, e s’ha vistutu di Ginirali di lu Regnu di Lònnira e di chiddu di Napuli. Subbitu s’hannu prisintatu a li funnacari: — «Vassa binidica, Papà; Vassa bininidica, Mamà.» — «Chistu è mè
maritu.» — «Chista è mè muglieri»; e cci cuntanu tuttu
lu passaggiu. Cci fu ‘na gran cuntintizza ‘nta dda casa; e
la nora detti ‘na bona summa di dinari a li so’ soggiri e a
lu parrinu ch’avía vulutu tantu beni a lu maritu d’idda.
Dopu jorna partèru pi Lònnira, e si guaderu sempri cu la
santa paci.
Iddi ristaru maritu e muglieri,
E noi ristamu scàuzi di peri.
Cianciana543
.

 

527 Parrinu, padrino.
528 Il padre volendo mantenere bene il figlio gli assegnò tarì tre ogni giorno.
Questo assegno prima del 1860 era qualche cosa in Sicilia, ove con uno stipendio mensuale di onze due (L. 25,50) o di poco più, si pensava ad un matrimonio. Ricordo di aver sentito più d’una madre a far questo discorso: – «Mè figghia è zita; cci vinni un beddu mastru chi vusca li soi tri tarì lu jornu; e la mugghieri la pò mantèniri.»

529 Per lo spazio d’un sei mesi.
530 Il maestro gli fa una grande voltata di faccia, e lo manda via.
531 Lònnira, Londra.

532 I Quattro Cantoni, quadrivio nel centro della città di Palermo. Il novellatore non avendo altre idee che quelle della grandezza di Palermo, l’antica capitale, cita come piazza popolare e centrale di Londra questa piazza palermitana,
che per la sua importanza viene celebrata anche ne’ Canti popolari. Vedi PITRÈ,
Canti pop. sic.

533 Altrimenti avrai colpi (legnate).
534 Si mancianu ecc. Questa frase ha il medesimo significato del verbo
manciari a pag. 189 nota 2 di questo volume [vedi nota 857 nell’edizione elettronica Manuzio].
535 Domani, dice la ragazza allo amante, va’ a dimandarmi in isposa a mio
padre.
536 L’urtimu piaciri, qui il massimo dei piaceri

537 E gli mandò la medaglia di Generale.
538 Il fiaccheraio lo precipita da un ponte.
539 Fuori Porta di S. Antonino in Palermo sono molti fondachi per mulattieri
e trafficanti che vengono da vari punti della Sicilia.
540 S. Erasmo in Palermo.
541 Friscalòru, in Pal. friscalettu, zufolo

542 Idda ecc. Essa divideva, e a lui (al marito) dava molto (di quel che divideva). Della cassata gliene diede un’intiera metà. (Cassata, dolce di zucchero e
ricotta: torta).

543 Raccontato da maestro V. Restivo, e raccolto dal signor Gaetano Di Giovanni.

Inserimento scheda: Ignazio Caloggero

Foto: 

Contributi informativi: Ignazio Caloggero

Nota: Il popolamento delle schede della Banca dati Heritage, procede per fasi incrementali: catalogazione, georeferenziazione, inserimento informazioni e immagini. Il bene culturale in oggetto è stato catalogato, georeferenziato ed inserite le prime informazioni. Al fine di arricchirne i contenuti informativi sono graditi ulteriori contributi, se lo desiderate potete contribuire attraverso la nostra area “I Vostri Contributi

Nota esclusione responsabilità

Dai una valutazione (da 1 a 5)
0.000
Invia una comunicazione all'autore della pubblicazione
[contact-form-7 id="18385"]
Share